top of page
302126763_1400013257148651_5466435263197915500_n (1)_edited.png

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας με το όνομα www.filmpartner.eu (εφεξής και «η Ιστοσελίδα») που παρέχεται από την επιχείρηση, της οποίας το εταιρικό προφίλ παρουσιάζεται παρακάτω (εφεξής και «η Επιχείρηση):
Επωνυμία:   FILMPARTNER Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος:  FilmPartner. 
ΑρΓεΜΗ: 162861006000.

ΑΦΜ:  801762135.
Διεύθυνση: Καισαρείας 12, ΤΚ: 54454, Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  00302310455113.

Νομικές Πληροφορίες

Διαχειριστές: Για αόριστη διάρκεια, ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, επί της οδού ΧΑΛΚΗΣ, αρ. 36.
Εταίροι: 
Α. Ο εταίρος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΚΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, επί της οδού ΚΑΝΑΡΗ, αρ. 5, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 18.500,00 X (31,62%) ευρώ έλαβε 18.500 X (31,62%) μερίδια.
Β. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, επί της οδού ΧΑΛΚΗΣ, αρ.36, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 18.500,00 Χ (0,81%) έλαβε 18.500 Χ (0,81%) μερίδια.
Γ. Ο εταίρος ARROWSMITH ROBERT του JEFRY και της ANN MARIE, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ επί της οδού ΚΑΝΑΡΗ, αρ.5, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 18.500,00 Χ (67,57%) έλαβε 18.500 Χ (67,57%) μερίδια. 
Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 18.500,00 ευρώ που διαιρείται σε 18.500 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 18.500 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 18.500 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Συμφωνία

1. Μέσω της www.filmpartner.eu παρέχεται στους χρήστες της η δυνατότητα να περιηγηθούν στην Ιστοσελίδα και να επικοινωνήσουν με την FilmPartner I.K.E., τηλεφωνικά,  ή απευθείας με e-mail, ή και καταχωρώντας τα δικά τους στοιχεία καταχώρησης σε αντίστοιχες φόρμες, στα οποία περιλαμβάνονται: Όνομα, Επώνυμο, Επιχείρηση, Δραστηριότητα Επιχείρησης, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο, Σταθερό τηλέφωνο, Τρόπος επικοινωνίας, Website, e-mail.
2. Σκοπός της Ιστοσελίδας είναι η παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ της FilmPartner και των υπηρεσιών και η προσέλκυση εν δυνάμει πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες έχουν την ευθύνη πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Ιστοσελίδας και υποχρεούνται να τη χρησιμοποιούν για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι οι χρήστες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.
3. Η Ιστοσελίδα www.filmpartner.eu αποτελεί ιδιοκτησία της Επιχείρησης, ενώ εφαρμόζονται σ’ αυτήν Πρωτόκολλο Ασφάλειας SSL και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016 / 679 - GDPR). Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, που εμφανίζεται σε εγγεγραμμένους ή μη χρήστες, προορίζεται για αυστηρά προσωπική χρήση και προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η εμφάνιση του περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης του. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, διανομή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Επιχείρηση, είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και / ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων που τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η FilmPartner καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν ευθύνεται έναντι των εγγεγραμμένων χρηστών ή τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία, οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. 
4. Η FilmPartner παρέχει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα - διευθύνσεις, φωτογραφίες, απεικονίσεις, λογότυπα) στη βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή / και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή / και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
5. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι για την ορθή καταχώρηση των δικών τους στοιχείων και πληροφοριών και η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ιστοσελίδας κατανοούν και αποδέχονται ότι διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής (της Επιχείρησης) και τρίτων φορέων, λόγω του περιεχομένου που αυτοί έχουν διαθέσει για ανάρτηση ή δημοσίευση στην Ιστοσελίδα.
6. Η FilmPartner καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας της. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η www.filmpartner.eu θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές, καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η Επιχείρηση, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή / και τυχόν λαθών της ή παραλείψεών της. Εξάλλου, η Επιχείρηση διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες της ή / και τη λειτουργία της, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο, χωρίς η πράξη της αυτή να επιφέρει αξιώσεις στους εγγεγραμμένους χρήστες της.
7. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της www.filmpartner.eu.
8. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνούν με την Επιχείρηση μέσω των τηλεφωνικών αριθμών που παρέχονται από την www.filmpartner.eu ή στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (info@filmpartner.eu), για οποιαδήποτε πληροφορία που άπτεται της χρήσης των στοιχείων της καταχώρησής τους. Ωστόσο, για τη διαχείριση αυτών των στοιχείων, ο ίδιος ο χρήστης διατηρεί τη δυνατότητα και την ευθύνη της διόρθωσης, προσθήκης, αφαίρεσης, ή συνολικής διαγραφής τους. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης, διαγραφής ή/και αποκλεισμού από την Ιστοσελίδα των στοιχείων οποιουδήποτε χρήστη, για τον οποίο θεωρεί ότι δεν είναι συνάδει με το σκοπό της Ιστοσελίδας, τα χρηστά ήθη και την κουλτούρα της Επιχείρησης ή θεωρεί ότι έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
9. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης / μέλος ζητήσει από τους εκάστοτε τεχνικούς υπεύθυνους της FilmPartner την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ.), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικά με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την παρούσα δήλωση εχεμύθειας.
10. Η Επιχείρηση (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, web beacons κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στην Ιστοσελίδα, οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν, ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, μόνο για να να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας, την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση. 
11. Η διασύνδεση της Iστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/μελών. H Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
12. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται σε άλλους δικτυακούς τόπους, μέσω υπηρεσιών καταλόγου (portals) και εξυπηρετητών αναζήτησης (search engines).
13. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της Ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.).
14. Η FilmPartner δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο FilmPartner και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
15. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει και να αφαιρεί  οποιοδήποτε στοιχείο ή / και πληροφορία που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα της, χωρίς καμία προειδοποίηση.
16. Η FilmPartner διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο ή / και κατόπιν ενημέρωσης με e-mail των εγγεγραμμένων χρηστών της ιστοσελίδας.
17. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
18. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια.
Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της FilmPartner, επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Επικοινωνία

FilmPartner Ι.Κ.Ε.

Καισαρείας 12, 54454, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ

E-Mail: info@filmpartner.eu

Τηλ: 0030 2310 455 113

bottom of page